โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์

ที่ตั้ง 519 ถนนมหาพฤฒาราม

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


โทรศัพท์ 02-236-5758

โทรสาร 02-2365740