โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เปิดทำการสอนเป็นโรงเรียนพาณิชยการ  จากอาคารไม้เก่าแก่ซึ่งมีอยู่เป็นเวลาถึง  90  ปี  แต่เดิมเป็นโรงเรียนอาชีวพาณิชยการวัดมหาพฤฒาราม รวมเวลา  30  ปี ( ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสารพัดช่าง ซึ่งย้ายจากวัดมหาพฤฒารามไปอยู่ที่วัดแก้วแจ่มฟ้า )

ต่อมาเมื่อ  พ.ศ. 2461  กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณ  5,000  บาท เพื่อทำการซ่อมใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ซึ่งขึ้นตรงต่อกรมสามัญศึกษา ( เดิม )  เริ่มรับสมัครนักเรียนเมื่อวันที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2461  และเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  12  ธ.ค. 2461 โดยรับนักเรียนที่มีอายุ  6  ขวบ ขึ้นไป ทั้งชายและหญิง นักเรียนชายให้เรียนอยู่ได้อายุไม่เกิน 12 ปี สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน  109  คน  ครู  3  คน  นางสุภาพ  ตีระนันทน์  เป็นครูใหญ่  ต่อมาได้เพิ่มชั้นเรียนตามลำดับ  จากชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จนถึงมัธยมปีที่  8  พ.ศ. 2482  ยุบชั้นมัธยมปีที่  7 –8  ตามแผนการศึกษาของชาติสมัยนั้น

พ.ศ. 2544  ได้เร่งพัฒนาทางด้านวิชาการ  พร้อมกับการพัฒนาของโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมเต็มที่ในการปฏิรูปการศึกษา  โดยเร่งส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนสนับสนุนให้มีครูแกนนำ  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  ฯลฯ  ตลอดจนการระดมสรรพกำลังจากชุมชนท้องถิ่น  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนมีการเน้นการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน  และพัฒนาครูอาจารย์ด้านทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนคิดและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา

พ.ศ. 2545 – 2546  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริหารจัดการโดยยึดหลักการกระจายอำนาจและบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา  ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ  คณะกรรมการแผนงาน  คณะกรรมการการเรียนรู้  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  และมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามฯ  ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน

พ.ศ. 2547  โรงเรียนปรับโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนออกเป็น  6  ฝ่าย  คือ ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายบริการ  ฝ่ายบุคลากร  ฝ่ายธุรการ และฝ่ายแผนงาน  สนับสนุนครูอาจารย์ให้จัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์และการบูรณาการ  มีการปรับปรุงอาคารเรียนโดยการปรับห้องเรียนปกติเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์  2  ห้องเรียน  และจัดสร้างขนาดใหญ่ที่ห้องยิมบน

พ.ศ. 2548  โรงเรียนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร  เขต 1  ว่าด้วยอำนาจหน้าที่  และการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา  พ.ศ. 2548  โดยแบ่งโครงสร้างบริหารเป็น  5  กลุ่มบริหาร  ดังนี้ 
                1.  กลุ่มบริหารวิชาการ 
                2.  กลุ่มบริหารบุคลากร 
                3.  กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
                4.  กลุ่มบริหารทั่วไป 
                5.  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  

ปลูกสร้างบ้านพักนักการภารโรงเป็นบริเวณด้านหลังโรงอาหาร  และปรับพื้นที่บริเวณบ้านพักเดิมเป็นลานเอนกประสงค์และห้องเรียนศิลปะ  เพื่อให้โรงเรียนปลอดมุมอับ      และทำให้มีพื้นที่ใช้สอยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  ปรับห้องพักครูคณิตศาสตร์จากอาคาร  3  เป็นห้องเรียนปกติ  และย้ายห้องพักครูคณิตศาสตร์มาอยู่ที่ห้อง  131  อาคาร  1

ตำแหน่งที่ตั้ง

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ  ตั้งอยู่เลขที่  519 – 519/1  ถนนมหาพฤฒาราม  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร  เขต 1  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2461

                  ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นที่  3  ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 )  และช่วงชั้นที่  4  ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6 )  จัดการศึกษาเฉพาะนักเรียนสตรี  มีเนื้อที่  5  ไร่  65.86  ตารางวา  ผู้อำนวยการสถานศึกษาปัจจุบันคือ  นางรัตนา  เชาว์ปรีชา

มีอาคารเรียนถาวรเป็นตึก  5  หลัง 

อาคาร  1  ( ตึกโสภณบัณฑิต )      อาคาร  4  ชั้น

อาคาร  2  ( ตึกพิทยลาภ )              อาคาร  4  ชั้น

อาคาร  3  ( ตึกศรีพฤฒา )              อาคาร  5  ชั้น

อาคาร  4  ( ตึกสมจิตต์ )                อาคาร  2  ชั้น  ชั้นบนเป็นหอประชุม  ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร

อาคาร  5  ( ตึกคหกรรม )              อาคาร  4  ชั้น

อาคาร  6  ( อาคารรวมน้ำใจ )         อาคาร  4  ชั้น    อาคารสร้างใหม่ปี  2540