ผอ.อาลัย พรหมชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


รอง เพ็ญผกา ใช้สถิตย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


รอง ณิชาฒ์ สุกรี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล


รอง นงกรานต์ เพรชเสนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารสินทรัพย์


รอง ศริธร รัตนวิภาค
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ